Wie komt aan de macht?

Bij verkiezingen, in Nederland, maar ook in de Verenigde Staten, Frankrijk en Duitsland, gaat het om vragen als: Wie wint er? Wie komt aan de macht? Wie verliest?
Waar je ook in deze wereld kijkt, steeds gaat het om de vraag: Wie wordt de baas? Wie krijgt het voor het zeggen?

Dit zijn vragen van nu, maar ook van vroeger. Zelfs de discipelen, de leerlingen van Jezus, waren met de vraag bezig: wie is de belangrijkste in het Koninkrijk van God?

Jezus vestigt de aandacht op een ander Koninkrijk. Het Koninkrijk van God. Dat komt niet met uiterlijk vertoon van rijkdom en macht. Het is een Koninkrijk dat niet in een atlas te vinden is. Toch is het overal: in het hart en het leven van ieder die God heeft liefgekregen. In dit Koninkrijk werkt het anders dan in de staten van deze wereld. Je wint er door te verliezen. Dat is vreemd!
Jezus’ discipelen begrepen nog niet dat het in het Koninkrijk van God anders werkt dan in de wereld. Het gaat er niet om macht, om heersen. Je kunt er winnen door te verliezen. Dat is vreemd!

Jezus corrigeert Zijn discipelen: ‘Zo wie onder u groot zal willen worden, die zal uw dienaar zijn’ (Markus 10:43). Hij is de Meester, Hij is de Koning! Toch is Hij in deze wereld gekomen om te dienen. Hij is gekomen om Zijn leven te geven in plaats van zondaren. Hij stierf voor vijanden.

Ga eens mee naar Golgotha, de executieplaats. Daar staat een kruis. Iemand die daar aan hangt is een verliezer, uitgeworpen en veracht door iedereen. Deze weg ging Jezus. Hoewel Hij nooit kwaad deed, werd Hij als misdadiger gekruisigd. Maar juist zo werd Hij de Overwinnaar. Hij is uit de dood opgestaan. Hij leeft!

Wie God kent, leert een belangrijke les: De les van Gods genade. Een christen leert buigen voor God, maar ook leert Hij zich verwonderen over Gods onpeilbare genade.

Barack Obama was tot begin 2017 misschien wel de machtigste man op aarde. Toen hij rouwde met slachtoffers van een racistische aanslag op een kerk, wees de president van de Verenigde Staten op de kracht van genade. Hij haalde het lied ”Amazing Grace” aan. De dichter ervan, John Newton, had macht over anderen: hij was slavenhandelaar. Totdat God in zijn leven kwam. Toen leerde hij zijn macht te verliezen en zijn kracht te putten uit Gods genade. Nog steeds kunnen we hem nazingen: Amazing Grace!

 

Genade, zo oneindig groot.
Dat ik, die ’t niet verdien
het leven vond, want ik was dood
en blind, maar nu kan ‘k zien.

 

Genade die mij heeft geleerd
te vrezen voor het kwaad.
Maar ook – als ik mij tot Hem keer
dat God mij nooit verlaat.

 

Want Jezus droeg mijn zondelast
en tranen aan het kruis.
Hij houdt mij door genade vast
en brengt mij veilig thuis.