Een Koning in de hemel

Machthebbers komen en gaan. De macht van de koningen en presidenten heeft maar een beperkte houdbaarheidsdatum. Na een aantal jaar is het uit met hun macht. Hun termijn zit erop, ze worden afgezet of ze sterven.

Een levende Koning
Jezus Christus heeft Zijn werk op aarde voltooid. Aan het kruis riep Hij het uit: ‘Het is volbracht!’ Hij heeft zondaren met God verzoend door Zijn dood. Hij stierf, maar Hij stond ook op uit de dood. Hij leeft. Met hemelvaart gedenken we dat Hij opgenomen is van deze aarde en naar de hemel is gegaan. Vanuit de hemel regeert Hij als Koning Zijn Kerk, de gemeenschap van alle gelovigen. Zijn regering is een eeuwige regering.

Hoe merk je dat?
Veel mensen zeggen: ‘Wat merk je ervan dat Jezus de levende Koning is? Inderdaad, zo voor het oog zie je er niets van. De media staan bol van geweld, oorlog, vluchtelingen. Het lijkt of niemand nog echt de touwtjes in handen heeft
Denk eens mee! Hoe komt het dat er nog altijd een gemeenschap van christenen is, ondanks vervolging en tegenwerking? Wereldrijken zijn vergaan, maar de christelijke kerk bestaat nog steeds. De gemeenschap van gelovigen is het rijk van deze hemels Koning. Niemand zal dit rijk overwinnen. Koning Jezus staat er voor in. Hij zegt het: ‘Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde’ (Mattheüs 28:18)

Burgers van het hemelse rijk
Christus verlost mensen uit de macht van de zonde en de duisternis en brengt hen tot Zijn licht. Succes op aarde hoeven ze niet te verwachten. Hij heeft gezegd: ‘Ze hebben Mij vervolgd, ze zullen ook u vervolgen’. Toch bewaart en beschermt Hij hen. Hij zal hen, nadat hun leven hier op aarde voltooid is, tot Zich nemen in Zijn hemelse Rijk. Daar is een ontelbare menigte mensen uit alle talen en volken die Hem eeuwig eren en dienen.

Nu
Zolang de aarde bestaat, gaat Jezus Christus door om Zijn vijanden tot vrienden te maken. Hij doet dat niet met harde hand, maar met de liefdevolle uitnodiging om Hem als Koning te erkennen. Hij zegt: Komt tot mij, die vermoeid en belast zijt; Ik zal u rust geven’ (Mattheüs 11:28). De blijde boodschap van Jezus Christus, de Verlosser, wordt nog steeds gebracht, ook vandaag. Deze Koning bevrijdt nog steeds mensen die gebonden en geboeid zijn in de macht van zonden en duisternis. De echte vrijheid is bij Hem te vinden.  ‘Indien dan de Zoon u zal vrijgemaakt hebben, zo zult gij waarlijk vrij zijn’ (Johannes 17:36)